Pohjanlahden Merivartiokilta säännöt

 • perustettu16.12.2003
 • I säännöt hyväksytty  6.2.2004
 • II säännöt hyväksytty 7.6.2006
 • III säännöt hyväksytty 8.4.2011
 •  IV säännöt hyväksytty 19.6.2023

 

1 § Nimi ja kotipaikka tunnus ja lippu

Yhdistyksen nimi on Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Killan tunnuksena on pyöreällä tumman syvän sinisellä pohjalla ulkokehällä kaksi erillistä pyöreää neulottua oranssikehää kuvaten aluemerta sekä rajavesiä joiden väliin neulottuna kaksikielisenä killan nimi (suojavaateversio), sekä ilman nimeä (klubitakkiversio) keskeisesti merkissä kookkaimpana Merivartiolaitoksen / Merivartiostojen tunnus, (ristissä olevat miekat kärjet yläviistoon ja keskellä Mercuriuksen sauva) sekä sen molemmin puolin ulkokehälle katsovat Rajavartiolaitoksen tunnuskuvan karhunpäät kaikki kullanvärisenä jotka kuvaavat merivartiointia aluemerellä ja merirajalla Rajavartiolaitoksen erään tehtäväalueen mukaisesti. Liitekuva 1.

Rajavartiolaitoksen päällikkö vara-amiraali Jaakko Smolander on hyväksynyt 13.9.2006 Rajavartiolaitoksen hallintolain 2 ja 4 luvun nojalla Rajavartiolaitoksen tunnuskuvan käytön Pohjanlahden Merivartiokilta ry:n Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf kiltatunnuksessa killan anomuksesta.

Killan lippu on pohjaväriltään tumman syvän sininen kiltamerkin mukaisesti keskeisenä killan tunnus ilman tekstiä! Lipun salonpuoleisessa yläkulmassa on halkoiseen vaakunakilpeen yhdistetty Pohjanmaan vaakuna (Sinisessä kentässä kuusi juoksevaa hopeista kärppää, joiden hännänpäät mustat, sijoitettuna 2+2+2.) vasemmanpuoleiseen kenttään ja Vaasan vaakuna (Punaisessa kentässä kuninkaallinen Vaasain tunnuskuva rynnäkkörisukimppu keltaisena) oikeanpuoleiseen kenttään. Kilven päällä on kreivikunnan kruunu.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on reserviläisyhteistyön kehittäminen Rajavartiolaitoksen Länsi-Suomen merivartioston kanssa, jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen sekä Pohjanlahden rannikkoalueella toimineiden merivartiojoukkojen, merivartioinnin historian ja -perinteen kerääminen sekä vaaliminen merivartiomuseon toimintaa tukien.

Killan perinnejoukko-osasto on Pohjanlahden Merivartiosto.

Kilta on Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistys ry Gräns- och Sjöbevakningstruppernas traditionsförening rf jäsen, sekä jäsenenä muissa maanpuolustusjärjestöissä, jotka killan hallitus katsoo päätöksellään tarpeelliseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia sekä kerätä perinneaineistoa.

Kilta pyrkii järjestämään jäsenistölleen koulutusta pääsääntöisesti vapaaehtoisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutusjärjestelmän puitteissa.

Kilta voi järjestää jäsentensä kesken ampumakilpailuja, joissa käytetään paineilmalla toimivia aseita tai niihin verrattavia laitteita.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä.

3 § Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Rajavartiolaitoksen (RVL) henkilöstöön kuuluva tai kuulunut taikka RVL:ssa varusmiespalveluksensa suorittanut tai rajajoukkoihin sijoitettu reserviläinen sekä henkilö joka hyväksyy killan tarkoituksen ja jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Kiltaan voi päästä kannattajajäseneksi myös henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka killan hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti edistänyt tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja sekä naistoimikuntia killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 muuta varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtävänä on:

 • 1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 • 2. Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.

 • 3. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

 • 4. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.

 • 5. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.

 • 6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa.

 • 7. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.

 • 8. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.

 • 9. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

 • 10. Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

8 § Valtuuskunta

Killan hallituksen neuvoa-antavana sekä kiltaa tukevana elimenä voi toimia killan valtuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee killan syyskokous kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen esityksestä. Valtuuskuntaan kuuluu enintään kaksikymmentä (20) jäsentä.

9 § Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § Killan kokoukset

Killan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä ja sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

13 § Vuosikokous

Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • 1. kokouksen avaus.

 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

 • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 • 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

 • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistys ry:n hyväksi.

Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat ja omaisuus Raja- ja Merivartiojoukkojen perinneyhdistys ry:n hyväksi.

 

MERIPELASTUS
Nro: 0294 1000

Ohje


< Toukokuu 2024 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809

TAPAHTUMAT

kaikki tapahtumat